Privacy Verklaring

Privacyverklaring Praktijk voor Bewustwording Laura Stronkhorst

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingverantwoordelijke in de zin van de AVG is Praktijk voor Bewustwording Laura Stronkhorst, gevestigd aan Lorkenstraat 44, 6523DR Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09190936, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.laurastronkhorst.nl, Lorkenstraat 44, 6523 DR Nijmegen.
L. Stronkhorst is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk voor Bewustwording Laura Stronkhorst. Zij is te bereiken via info@laurastronkhorst.nl of 0624894530.

Persoonsgegevens die Praktijk voor Bewustwording Laura Stronkhorst verwerkt:
Praktijk voor Bewustwording Laura Stronkhorst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze aan mij verstrekt met uw uitdrukkelijke toestemming.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Praktijk voor Bewustwording Laura Stronkhorst verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: – gezondheidsinformatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Praktijk voor Bewustwording Laura Stronkhorst verwerkt uw persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling via een beveiligd boekhoudprogramma.
– U te kunnen bellen, e-mailen of whatsappen/smsen indien dit nodig is.
– De diensten die Praktijk voor Bewustwording Laura Stronkhorst levert zo goed mogelijk te kunnen doen.
– U wellicht in de toekomst op de hoogte te kunnen houden van activiteiten van Praktijk voor Bewustwording Laura Stronkhorst, ook na het laatste contact door middel van mail/nieuwsbrief.
Tot op heden verstuur ik echter geen nieuwsbrieven. Mocht ik daar in de toekomst toe besluiten, dan zal dat niet vaker dan 6 keer per jaar zijn. In dat geval kunt u zich altijd uitschrijven voor het ontvangen van deze nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk voor Bewustwording Laura Stronkhorst neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk voor Bewustwording Laura Stronkhorst) tussen zit.
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Praktijk voor Bewustwording Laura Stronkhorst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de juridische bewaartermijn van 7 jaar na het laatst contact, voor alle persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens.
Op verzoek zal ik alles per direct verwijderen uit de handmatige bestanden.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
Praktijk voor Bewustwording Laura Stronkhorst gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor Bewustwording Laura Stronkhorst en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@laurastronkhorst.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgersservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk voor Bewustwording Laura Stronkhorst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Praktijk voor Bewustwording Laura Stronkhorst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Praktijk voor Bewustwording Laura Stronkhorst verstrekt of verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het voeren van een juiste administratie en het doen van belastingaangifte.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst, welke voldoet aan de in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Persoonsgegevens die op papier zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@laurastronkhorst.nl

Scroll to Top